Citrus degreaser – spray (bottle 750 ml) – box 15 pcs

Citrus degreaser – spray

Optimal concentration of citrus cleaner in spray is highly effective to remove surface dirt, grease, ink, fingerprints etc. Cleans stains on the carpets, floors or textiles.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost Obal
750 ml spray

Optimal concentration of citrus cleaner in spray is highly effective to remove surface dirt, grease, ink, fingerprints etc. Cleans stains on the carpets, floors or textiles.

Instructions for use: Spray the surface, let it stay for a while and wipe off. Neutral pH, suitable for marble surfaces.

Ingredients: < 5 % orange terpenes, non-ionic surfactants, anionic surfactants. Keep out of reach of children.

Ingredients

< 5 % pomerančové terpeny, neionické tenzidy, anionické tenzidy, d-limonene. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech.

Safety

Obsahuje: méně než 5 % pomerančové terpeny, anionické a neionické tenzidy. Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech

VAROVÁNÍ. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Skladujte při teplotě 5 – 30 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu. Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění vyčistit několikrát výplachem vody a poté je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. 


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products