Bottle cleaner

For easy and thorough hand wash of water bottles, baby bottles and all glass or plastic containers. Removes limescale deposits and biofilm (bacterial deposits) created inside water bottles. Removes odors and fats, has desinfecting properties.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
50 g sample
250 g paper bag
1 kg paper bag
15 kg bucket

For easy and thorough hand wash of water bottles, baby bottles and all glass or plastic containers. Removes limescale deposits and biofilm (bacterial deposits) created inside water bottles. Removes odors and fats, has desinfecting properties.

Instructions for use: (a) Water bottles: Add 1 tablespoon (about 30g) of the powder in the bottle, fill three quarters of the bottle with warm (plastic bottles) or hot water (glass bottles), close the lid and shake well. Drain and rinse well with clean drinking water. (b) Fruit juices/smoothies bottles: Use the same method as above. If juice/smoothie residues remain in the bottle, add 1 tablespoon (about 30g) of the powder in the bottle, fill the bottle to the top with hot water and let stand for few hours, ideally overnight. Then close the lid, shake and drain, rinse well with clean drinking water. (c) Milk/baby bottles: Rinse with cold water first to remove milk protein. Add 1 tablespoon (about 30g) of the powder in the bottle, fill three quarters of the bottle with hot water, close the lid and shake well. Drain and rinse well with clean drinking water. Tested as suitable for baby bottles by the Czech national health institute.

Ingredients: > 30 % Sodium bicarbonate (baking soda), 15 - 30 % sodium carbonate peroxyhydrate (CAS 15630-89-4), < 5 % citric acid. Keep out of reach of children.

Ingredients

> 30 % soda bikarbona, 15 - 30 % perkarbonát sodný, < 5 % kyselina citronová

Safety

NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products