Product image not available

Essential oil - Grapefruit

Grapefruit essential oil has a refreshing effect, its scent cleans the air and removes unwanted odors. After dropping into the aroma lamp, it relieves the nervousness and headaches and strengthens the concentration. It reduces symptoms of respiratory problems and colds.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Grapefruit essential oil has a refreshing effect, its scent cleans the air and removes unwanted odors. After dropping into the aroma lamp, it relieves the nervousness and headaches and strengthens the concentration. It reduces symptoms of respiratory problems and colds.

Ingredients

100% essential oil Citrus paradisi

Safety

Nebezpečné látky: limonen; citral; (-)-pin-2(3)-en; (-)-pin-2(10)-en; cineol. NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené.Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products