Product image not available

Essential oil - Lavandin

Essential oil of the Lavandin (Lavandula × intermedia) will enchant you with a soothing scent. In aromatherapy, lavender is sometimes referred to as a panacea, in addition it promotes the effects of many other essential oils. Lavender fragrance soothes, improves sleep, relieves headaches in migraines and repels insects.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Essential oil of the Lavandin (Lavandula × intermedia) will enchant you with a soothing scent. In aromatherapy, lavender is sometimes referred to as a panacea, in addition it promotes the effects of many other essential oils. Lavender fragrance soothes, improves sleep, relieves headaches in migraines and repels insects.

Ingredients

100% essential oil Lavandula × intermedia

Safety

Nebezpečné látky: cineol; limonen; p-mentha-1,4(8)-dien; geraniol; citronellol. VAROVÁNÍ. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products