Product image not available

Essential oil - Lemon

Lemon essential oil refreshes the air and has degreasing, disinfecting and deodorizing effects (removes odor). The aroma of lemon promotes concentration and mental activity, improves the mood and strengthens the body's defenses. Lemon essence can be used to wash dishes, wash, treat colds even if you need natural way to get rid of thirsty mosquitoes.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Lemon essential oil refreshes the air and has degreasing, disinfecting and deodorizing effects (removes odor). The aroma of lemon promotes concentration and mental activity, improves the mood and strengthens the body's defenses. Lemon essence can be used to wash dishes, wash, treat colds even if you need natural way to get rid of thirsty mosquitoes.

Ingredients

100% essential oil Citrus limonum

Safety

Nebezpečné látky: d-limonen; pin-2(10)-e; citral. NEBEZPEČÍ. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.+420224919 293; +420 224 915 402, SK: +421 2 5477 4166). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products