Product image not available

Essential oil - May Chang (Litsea cubeba)

Essential oil from the May Chang (Litsea cubeba) will surprise you with a delicious lemon aroma. Its scent refreshes the air and suppresses unwanted smells. Essential oil from May Chang supports activity and helps manage emotional stress.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Essential oil from the May Chang (Litsea cubeba) will surprise you with a delicious lemon aroma. Its scent refreshes the air and suppresses unwanted smells. Essential oil from May Chang supports activity and helps manage emotional stress.

Ingredients

100% essential oil Litsea cubeba

Safety

Nebezpečné látky: limonen; citral. NEBEZPEČÍ. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Likvidace: nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nepoužitý výrobek nebo prázdný obal se zbytky odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products