GAIA Magic Touch (jar 200 g)

Gaia Magic Touch - cleaning powder for menstrual cup

Prevents staining — deodorizes — has disinfecting properties. Keep your cup fresh and stain-free with an environmentally friendly product.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost
vzorek
200 g
Prevents staining — deodorizes — has disinfecting properties

Keep your cup fresh and stain-free with an environmentally friendly product (the ingredients readily decomposes to harmless substances).

Instructions for use:

(1) For regular use before use (after each cycle): Heat about 300 ml of water in a dish, add 1 teaspoon of the Magic Touch powder in the boiling water and immerse the cup. Reduce the heat and boil for few minutes. Make sure the watrer does not boil out (direct heat without water will damage the cup).

(2) For stained cups and/or old stains: Boil nearly 300 ml of water and put in a tablespoon of the Gaia Magic Touch powder, immerse totally the cup and leave it from 30 min to a few hours, or overnight.

Ingredients: >30 % sodium bicarbonate, sodium percarbonate.

Ingredients

> 30 % peruhličitan sodný, hydrogenuhličitan sodný.

Safety

Obsahuje 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V_případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění, vyčistit několikrát výplachem vody a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu.

The entered values are not correct, fix them please.

Similar products