MINA – laundry detergent for breeders

Mína – laundry detergent for breeders

Gentle detergent for breeders with disinfecting and deodorizing effect, suitable for washing textiles such as bed linen, collars, blankets, leashes or dog clothes. It is well washed out of the fibers, so that textiles do not leave remnants of detergent that would irritate the animal's skin, cause allergies or unpleasant smells.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Velikost Obal
1 kg ziplock
5 kg paper bag

Gentle detergent for breeders with disinfecting and deodorizing effect, suitable for washing textiles such as bed linen, collars, blankets, leashes or dog clothes. It is well washed out of the fibers, so that textiles do not leave remnants of detergent that would irritate the animal's skin, cause allergies or unpleasant smells.

Dosage: For one wash dose, use about half a cup (100 g) of powder. With strong dirt or odor, we recommend increasing the dose to double or soaking the fabric before washing. Soaking: When washing heavily soiled or scorching fabrics, it is advisable to wet the fabric first. Choose the water temperature according to the type of fabric - the warmer the water, the more effective the dirt and odors dissolve. In the soaking bath, dissolve about half a cup (100 g) of powder per 10 liters of water, insert the fabric and let it work best overnight. Then pour the water and follow the instructions. Washing: Wash at minimal temperature of 40 °C according to the type of fabric.

Contains: > 30% sodium bicarbonate,> 30% sodium percarbonate, < 5 % natural tea-tree + lemon oil (contains perfume: d-dimonene, pin-2 (10)-ene).

Safety precautions: List of H and P-phrases: H272 H319 P101 P102 P210 P221 P305+P351+P338 P337+P313 P370+P378 P401

Ingredients

> 30 % hydrogenuhličitan sodný, > 30 % peruhličitan sodný, < 5 % přírodní rostlinná silice tea-tree + citron

 Seznam složek detergentů podle nařízení ES č. 648/2004 o detergentech.

Safety

Obsahuje: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. NEBEZPEČÍ. Může zesílit požár; oxidant. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. V případě požáru: K uhašení použijte vodu. Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C. Likvidace: Nepoužitý výrobek odevzdat ve sběrně nebezpečného odpadu! Znečištěný obal po důkladném vyprázdnění několikrát vypláchněte vodou a poté odložte do nádob pro sběr komunálního odpadu.


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products