Puer – Oxygen stain remover and bleaching powder

Puer is suitable for washing with soap nuts – brighten white laundry, whitens of faded white clothes, keeps textile fibers without graying, has an antimicrobial features, removes stains of organic matters from color stable clothing, does not contain any color brighteners or chlorine.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Varianta
25 g sample
250 g paper bag
1 kg paper bag
5 kg paper bag
15 kg bucket
Tip: Puer je skvělý na bělení prádla, ať jde o zamaštěné utěrky nebo látkové pleny. A pozor, prádlo je po něm opravdu bílé, není to žádná kamufláž, jakou na vás obvykle ušijí optické zjasňovače, které na textilu vytváří vrstvu imitující čistoskvoucí bělost.

Puer is suitable for washing with soap nuts – brighten white laundry, whitens of faded white clothes, keeps textile fibers without graying, has an antimicrobial features, removes stains of organic matters from color stable clothing, does not contain any color brighteners or chlorine. With increasing of heat and moisture, the oxygen is released and creates peroxide hydrogen, which has disinfection and whitening effect. By warming up the temperature, it is disintegrated into sodium carbonate, water and oxygen. Instructions for use: Washing of white laundry in washing machine: add 1-2 tablespoons of PUER to the compartment for washing detergent. Soaking of heavily soiled laundry: dissolve 1-2 tablespoons of PUER in warm water and leave the laundry soaking for 8-10 hours or overnight. Cleaning and cleansing: - Cleaning of toilets: pour hot water into toilet bowl (powder will not dissolve in cold water). Add 1-2 tablespoons of PUER powder. Leave it for 10 minutes and clean the bowl with toilet brush. When water scale is present, leave the PUER powder in the bowl overnight. PUER is effective in temperature 40°C and over. Ingredients: sodium percarbonate.

Safety precautions

WARNING: Contains >30% whitening agent based on oxygen. Can increase the fire. Oxidant. Keep away from heat, hot surfaces, sparks and open fire or other sources of flaming, including smoking. Keep out of reach of Children. Causes serious eye irritation. If medical advice is needed, keep the product container or label. If in eyes: rinse for several minutes with plenty of water. Remove contact lenses, if present and if can be removed easily. Continue rinsing. If irritation persists, get medical advice and treatment.

Ingredients

100 % perkarbonát sodný (CAS 15630-89-4).


Suroviny pro výrobu naší drogerie volíme tak, aby představovaly co nejmenší zátěž pro zdraví lidí i planety. Netestujeme na zvířatech. Tento výrobek neobsahuje chemické optické zjasňovače, enzymy, TAED ani chlórová bělidla.

Safety

Obsahuje: 30 % a více bělicí činidla na bázi kyslíku. Nebezpečné látky: uhličitan disodný, směs s peroxidem vodíku. NEBEZPEČÍ: Může zesílit požár; oxidant. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293; 224 915 402). Skladujte na suchém místě při teplotách nepřesahujících 40 °C.

Likvidace: Nespotřebovaný výrobek odevzdejte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady. Použitý obal po důkladném vyprázdnění/vypláchnutí odevzdejte do tříděného odpadu.


The entered values are not correct, fix them please.

Similar products