Product image not available

Septic activator

Biologically active appliance decomposes organic substances in septic tanks, household sewage tanks and dry toilets. Its regular use helps maintain the natural biological balance in the septic tank, eliminates odor, effectively helps the decomposition of organic waste, paper and plant materials.

Bohužel se nepodařilo vložit do košíku.
Použijte aktivátor septiku pro podporu správného rozkladného procesu v septiku, který omezí zápach a prodlouží dobu nutnou pro vyvezení septiku. Bezpečnostní opatření: Obsahuje alfa-amyláza; proteinasa, Bacillus subtilis metallo. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ingredients

směs přírodních mikroorganismů a enzymů, neobsahuje geneticky modifikované bakterie

Safety

Může vyvolat alergickou reakci. Likvidace: použitý obal po vypláchnutí odevzdejte do tříděného komunálního odpadu, zbytek nespotřebovaného výrobku odstraňte s přebytkem vody do kanalizace. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
The entered values are not correct, fix them please.

Similar products